Video viewing statistics for Timeman seminar - zongqiang feng