Video viewing statistics for Timeman seminar - jin-yu zhang