Video viewing statistics for Timeman seminar - jiangwei wang