Video viewing statistics for Timeman seminar - haofei zhou